integrative database of expression dynamics of proteins in response to Hypoxia
About us
This study was performed by Ze-Xian Liu, Panqin Wang, Qingfeng Zhang, Shihua Li, Yuxin Zhang, Yutong Guo, Tian Shao, Lin Li, Zhenlong Wang and Han Cheng

Panqin Wang, Shihua Li, Yuxin Zhang, Yutong Guo, Chongchong Jia, Tian Shao, Zhenlong Wang and Han Cheng are from

College of Life Science, Zhengzhou University,

100 Science Avenue,

Zhengzhou 450000, P. R. China


Qingfeng Zhang and Ze-Xian Liu are from

Sun Yat-sen University Cancer Center,

Building 2#, 651 Dongfeng East Road,

Guangzhou 510060, P. R. China


Lin Li is from

Anhui Medical University,

81 Meishan Road,

Hefei 230000, P. R. China


Email: liuzx AT sysucc.org.cn

Tel/Fax: +86-20-87342025


Email: chenghan AT zzu.edu.cn

Tel/Fax: +86-0371-67780989